دوشنبه، 27 خرداد 1398
 
نقشه محدوده بافت فرسوده شهر اهواز

نقشه محدوده بافت فرسوده