پنجشنبه، 5 اردیبهشت 1398
 
بخش شهرسازی و معماری

استراتژي هاي بخشی شهرسازی و معماری در برنامه پنج ساله  اول  توسعه و عمران شهر اهواز

      1.   تهیه و تدوین طرح های توسعه شهری با رویکرد رعایت مسائل زیست محیطی، توسعه پایدار وتوزیع عادلانه امکانات و خدمات و تحقق پذیری و جلب مشارکت رضایت شهروندان و ایجاد ارزش افزوده

      2.    ایجاد بستر لازم جهت ارتقاء سطح کیفی سیما و منظر شهری با رویکرد هویت بخشی 

      3.   استقرار سامانه اطلاعات مکانی و فناوریهای نوین(GIS)

      4.   توانمند سازی و ارتقاء سطح کیفی بافت فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی

 

بازگشت»