ﺳﻪشنبه، 30 دی 1399
 
شرح وظايف مديريت طرحهاي راهبردي وکالبدي
 • تهيه طرحهاي مطالعاتي تفصيلي از طريق مهندسين مشاور ذيصلاح با هماهنگي مراجع ذيربط.
 • بررسي كليه پيشنهادهاي تغيير و اصلاح طرحهاي اجرايي واصله از مناطق يا ساير واحدها و سازمانهاي تابعه شهرداري.
 • صدور بخشنامه و دستورالعملهاي مربوط به نحوه اجرايي دقيق طرح تفصيلي مصوب شهر به منظور وحدت رويه در كليه مناطق شهرداري.
 • برنامه‌ريزي به منظور تهيه و تدوين دستورالعملهاي مربوط به ضوابط و معيارهاي طراحي شهري و معماري.
 • بررسي طرحهاي تفصيلي شهري و تهيه و تنظيم لوايح و پيشنهادات به منظور تصويب طرحهاي تفصيلي
 • مطالعات و ايجاد سازوكار براي انجام آن در جهت ايمن‌سازي و استاندارديابي براي معماري در مقياس شهري، منطقه‌اي و محلي.
 • مطالعات و تدوين لوايح و ضوابط جهت كنترل حريم، ارتفاع، سايه، تراكم، نماهاي معماري و بهينه‌سازي اقليمي، زيباشناختي و هويتي ابنيه
 • احياي قواعد معماري ايران و اسلامي و مطالعه در اين زمينه.
 • پيگيري دريافت اطلاعات درخواست‌ شده از معاونتها و سازمان‌ها تا حصول نتيجه.
 • پيگيري مكاتبات انجام شده تا حصول نتيجه و گزارش به مقام مافوق.
 • پيگيري‌ اجراي كليه دستورالعملهاي حفاظتي صادره
 • پيگيري و انجام كارهاي محرمانه‌اي كه از طريق مقام مافوق ارجاع مي‌گردد.
 • برآورد امكانات مورد نياز واحدهاي زيرمجموعه در خصوص توانايي اجرايي در مقابل حوادث پيش‌بيني نشده.
 • حفظ و نگهداري دفاتر پيگيري جهت معاونتها، دفاتر ستادي و ساير واحدها
 • انتقال اطلاعات دريافتي از واحدهاي زيرمجموعه شهرداري‌هاي مناطق و سازمان‌ها به مسئول مافوق.
 • رعايت كامل حفاظت در گفتار و عدم افشاي اسناد
 • تهيه پيش‌نويس مكاتبات برحسب مورد، طبق دستور مقام مافوق.
 • تهيه گزارشات توجيهي و ارائه راه‌حلهاي پيشنهادي به مقام مافوق.
 • ايجاد هماهنگي ميان معاونت‌ها، شهرداري‌هاي مناطق و سازمان‌ها، جهت وصول پاسخ و نتيجه مكاتبات انجام شده.
 • ثبت و نگهداري مكاتبات انجام شده.
 • انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق.