عنواندسته‌بندیتوضیحاتتاریخ اصلاححجمتعداد دانلود 
طرح نما انوشه دومنطقه چهار 1400/07/3084.22 KB475دانلود
طرح نما انوشه یکمنطقه چهار 1400/07/3072.91 KB372دانلود
دستورالعمل طراحی و اجرای نماهای شهری املاك واقع در محدوده اراضی مختلط حد فاصل خيابانهای ۱۳ تا ۱۷ شرقی كيانپارسمنطقه دو 1400/07/30675.73 KB1293دانلود
فرم دستورالعمل تهیه نمای کلیه گروه های ساختمانی در اهوازمناطق هشتگانه 1400/07/30231.72 KB1266دانلود
ضوابط راهبردی طراحی نما کوی باهنرمنطقه هشت 1398/05/151.07 MB683دانلود
ضوابط راهبردی طراحی نما در پلاکهای واقع در کوی مهرشهرمنطقه دو 1398/02/228.91 MB973دانلود
دستورالعمل طراحی و اجرای نماسازی و طراحی شهری املاک واقع در محدوده اراضی ۸۷۰ هکتاریمنطقه دو 1398/02/226.32 MB605دانلود
دستورالعمل طراحی، ساماندهی و اجرای نماهای شهری در محدوده فرهنگشهر و شهرک دانشگاهمنطقه چهار 1396/09/271.66 MB7946دانلود
دستورالعمل طراحی، ساماندهی و اجرای نماهای شهری منطقه پردیس اهوازمنطقه چهار 1396/09/271.09 MB7491دانلود
دستورالعمل طراحی، ساماندهی و اجرای نماهای شهری منطقه کوی نفت، شهرک حفاری و کوی آغاجری اهوازمنطقه سه 1396/09/271.03 MB6931دانلود
دستورالعمل ساماندهی، طراحی و اجرای نماهای شهری املاک واقع در محدوده خیابان ۲۰ شرقی کیانپارسمنطقه دو 1396/07/19565.33 KB7726دانلود
ضوابط راهبردی طراحی نمای ساختمانها در محدوده کیانشهرمنطقه دو 1396/07/19226.79 KB7208دانلود
 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجمتعداد دانلود 
جزییات اجرایی کفسازی مسیر با نشانگر های لمسی نابینایان 1400/11/1992.70 KB263دانلود
ضوابط طراحی و مناسب سازی فضای شهری - پیاده رو 1400/11/192.67 MB280دانلود
ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت( ضابطه شماره ۲۴۶ سازمان برنامه و بودجه) 1400/11/185.31 MB310دانلود
طراحی نرده ویژه ویلچر 1400/08/1754.11 KB197دانلود
آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون حمایت از حقوق معلولان 1400/07/23103.89 KB241دانلود
قانون حمایت از حقوق معلولان 1400/07/234.86 MB178دانلود
فضاهای بهداشتی 1400/03/17430.54 KB219دانلود
چک لیست الزامات طراحی در ساختمانهای عمومی 1400/03/17227.10 KB280دانلود
نورپردازی و روشنایی 1400/03/17797.09 KB230دانلود
مناسب سازی ساختمانهای اداری 1400/03/1754.64 KB233دانلود
ضوابط طراحی و مناسب سازی ساختمان های مسکونی 1400/03/17752.84 KB302دانلود
ضوابط طراحی و مناسب سازی ساختمان های عمومی 1400/03/173.65 MB240دانلود
ضوابط خاص تصرف ها 1400/03/173.35 MB242دانلود
توقفگاه خودرو 1400/03/17318.75 KB258دانلود
تجهیزات و مبلمان شهری 1400/03/17282.18 KB237دانلود
ایستگاه های حمل و نقل عمومی 1400/03/17374.41 KB957دانلود
 عنواندسته‌بندیتوضیحاتتاریخ اصلاححجمتعداد دانلود 
الگوهای مناسب سازی و همسان سازی پیاده روها در محدوده کیانشهرمنطقه دو 1400/07/301.83 MB464دانلود
طرح تقاطع با پیاده رو بیشتر از ۲ مترمناطق هشتگانه 1400/07/3079.43 KB385دانلود
طرح تقاطع با پیاده رو کمتر از ۲ مترمناطق هشتگانه 1400/07/3071.33 KB330دانلود
جدول اجرایی معابر پیاده رو شهر اهوازمناطق هشتگانه 1400/07/30229.41 KB526دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه یکمنطقه یک 1400/03/1718.16 MB873دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه هفتمنطقه هفت 1400/03/1711.22 MB552دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه هشتمنطقه هشت 1400/03/179.58 MB1140دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه ششمنطقه شش 1400/03/176.27 MB442دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه سهمنطقه سه 1400/03/1712.06 MB907دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه دومنطقه دو 1400/03/1719.51 MB941دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه چهارمنطقه چهار 1400/03/179.45 MB797دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه پنجمنطقه پنج 1400/03/177.50 MB574دانلود
 عنواندسته‌بندیتوضیحاتتاریخ اصلاححجمتعداد دانلود 
الگوهای مناسب سازی و همسان سازی پیاده روها در محدوده کیانشهرمنطقه دو 1400/07/301.83 MB464دانلود
طرح تقاطع با پیاده رو بیشتر از ۲ مترمناطق هشتگانه 1400/07/3079.43 KB385دانلود
طرح تقاطع با پیاده رو کمتر از ۲ مترمناطق هشتگانه 1400/07/3071.33 KB330دانلود
جدول اجرایی معابر پیاده رو شهر اهوازمناطق هشتگانه 1400/07/30229.41 KB526دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه یکمنطقه یک 1400/03/1718.16 MB873دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه هفتمنطقه هفت 1400/03/1711.22 MB552دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه هشتمنطقه هشت 1400/03/179.58 MB1140دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه ششمنطقه شش 1400/03/176.27 MB442دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه سهمنطقه سه 1400/03/1712.06 MB907دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه دومنطقه دو 1400/03/1719.51 MB941دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه چهارمنطقه چهار 1400/03/179.45 MB797دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه پنجمنطقه پنج 1400/03/177.50 MB574دانلود

 عنوانتاریخ اصلاححجم 
وندور لیست معتبر مصالح برقی1402/03/02977.21 KBدانلود