آئین نامه ها و مقررات بافت فرسوده

 

نام پروژه

نام مشاور

شماره و تاریخ قرارداد

مبالغ اولیه قرارداد (ريال)

پیشرفت فیزیکی

ملاحظات

مطالعات احیای اراضی حاشیه رودخانه کارون در محدوده حریم قاونی شهر و تهیه بسته های سرمایه گذاری

سازمان عمران شهری(مهندسین مشاور ره شهر)

3130/19-20/2/89

-/000/000/500/5

25%

موضوع بندهای 2-1و 2-2 به تأیید رسیده است.

انجام مطالعات طرح ساماندهی و طراحی و بدنه سازی فضای های شهری نوار غربی ساحل رودخانه کارون(حد فاصل پل سوم تا پل هفتم)

سازمان نوسازی و بهسازی

14761/19-30/8/89

-/000/000/715

صفر

 

انجام خدمات نقشه برداری برای تهیه نقشه های 1:200، 1:500، 1:1000 شهری از مناطق مورد لزوم شهر اهواز

سازمان نوسازی و بهسازی

14495/19-23/8/89

-/000/000/580/1

30%

 

خدمات مطالعه و طراحی سیما، منظر تجهیزات و مبلمان شهری محله امانیه

سازمان زیباسازی (مهندسین مشاور پارسوماش طرح)

3192/24-1/12/88

-/000/450/649/1

80%

80% کار انجام گرفته ولی 60% آن (خدمات مرحله اول، دوم، سوم و چهارم ) به تأیید رسیده است .

مطاالعات بدنه سازی و ساماندهی سیما، منظر و مبلمان شهری در محدوده خیابان آزادگان (حد فاصل خبایان سلمان فارسی تا پل سیاه)

مهندسین مشاور آمایش سرزمین دیرین

5386/19-27/3/88

-/461/195/131/1

70%

70% کار انجام گرفته ولی 60% آن (مطالعات بخش شناخت و تحلیل) به تأیید رسیده است .

انجام مطالعات همسان سازی 100 کلومتر پیاده رو در سطح شهر اهواز

سازمان نوسازی و بهسازی

414/1900-9/11/89

-/000/000/000/1

صفر

 

انجام مطالعات طراحی شهری چهار محدوده شهری

سازمان نوسازی و بهسازی

415/1900-9/11/89

-/000/000/500/5

صفر

 

مطالعات ساماندهی مبادی ورودی شهر به لحاظ سیما و منظر شهری و ساماندهی مشاغل واقع در ورودی ها

سازمان نوسازی و بهسازی

736/1900-16/12/89

-/000/000/000/1

صفر

 

تهیه طرح تفصیلی کوت عبدا... و مناطق همجوار

سازمان عمران شهری

2219/19-1/2/88

-/081/699/463

95%

 

تهیه طرح اصلاح مغایرت های طرح تفکیکی ثبت با طرح تفصیلی گلستان

سازمان خدمات طراحی شهرداری استان خوزستان

2586/19-2/3/83

-/000/500/437

85%

85% حق الزحمه پرداخت گردیده ولی موارد خواسته شده تحویل داده  نشده اند.

ساماندهی و بهسازی بافت اطراف خیابان نهج البلاغه

سازمان خدمات طراحی شهرداری استان خوزستان

21438/19-23/12/84

-/832/151/570

95%

موضوع در کمیسیون ماده پنج تصویب شده و قرارداد خاتمه یافته است.

مطالعات مرحله اول ، دوم ،و سوم طراحی معماری (بدنه سازی)خیابان شریعتی

سازمان خدمات طراحی شهرداری استان خوزستان

4188/19-30/3/87

-600/704/485

85%

به تصویب نرسیده است.

ساماندهی و بهسازی بافت اطراف خیابان انوشه

سازمان خدمات طراحی شهرداری استان خوزستان

21437/19-22/12/84

-/896/288/862

90%

مقررگردید پس از اصلاح طرح به این نقشه ها و تحویل به معاونت اقدامنماید ولی این امر صورت نپذیرفته است.

تهیه طرح تفصیلی کوی چمران ، شریعتی 1 ، 2 شهید رجایی و عباسپور

سازمان خدمات طراحی شهرداری استان خوزستان

4186/19-30/3/83

-/195/162/418

70%

 

مطالعات طرح راهبردی ساختاری و ساماندهی نوار ساحلی رودخانه کارون حد فاصل پلهای سوم تا هفتم (غرب رودخانه)

مهندسین مشاور پژوهش و عمران

16191/19-1/10/84

-/000/000/220

85%

 

مطالعات مرحله اول،دوم و سوم ساختمان مرکزی شهرداری اهواز

مهندسین مشاور گنو

2000/19-22/2/83

-/269/472/497/4

60%

 

مطالعات مرحله اول ،دوم و سوم طراحی معماری خیابان چمران (حد فاصل فلکه دوم کیانپارس تا میدان چمران)

سازمان خدمات طراحی شهرداری های خوزستان

7450/19-25/4/85

-/000/250/623

85%

 

مطالعات مرحله اول ، دوم و سوم طراحی مجموعه اداری شهرداری منطقه هشت و ساختمان های جانبی

سازمان خدمات طراحی شهرداری های خوزستان

14657/3/10/83

-/000/800/276