نمودار سازمانی معاونت شهرسازی و معماری

 
شرح وظایف معاونت شهرسازي ومعماری
۱. برنامه ریزی و تعیین خط مشی برنامه ها توسعه شهری و طرح های شهرسازی با رعایت اسناد بالا دستی و مقررات و ضوابط مربوطه.
۲. برنامه ریزی کلان در حوزه سیما و منظر شهري.
۳. نظارت بر حسن اجرای طرح‌ها و دستورالعمل‌های مصوب توسعه شهری و اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
۴. نظارت بر نحوه استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر بر اساس ضوابط طرحهای جامع های تفصیلی مصوب و قوانین و دستورالعمل های مربوطه .
۵. برنامه ریزی و نظارت به منظور تفکیک اراضی با رعایت ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی.
۶. بررسي و پيشنهاد تغيير، تدقیق و اصلاح طرح‌های توسعه شهری.
۷. برنامه ریزی و نظارت بر بهسازی و ساماندهی بافتهای فرسوده، نابسامان و سکونتگاههای غیررسمی و بهسازی و باززنده سازی بافتهای تاریخی.
۸. برنامه ریزی و تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های اجرایی بر اساس طرح‌های توسعه شهری و نظارت بر اجرای آن.
۹. تسهیل و بسترسازی در زمینۀ طرح‌های توسعه شهری ویژه و مشارکت مردمی.
۱۰. برنامه ریزی ، کنترل و نظارت مستمر درخصوص اجرای ضوابط و ارتقاءکیفی نماسازی و طرح ها و الگوهای معماری و پیاده رو سازی در شهر.
۱۱. برنامه ریزی و ایجاد بانکهای اطلاعاتی نقشه های و داده های مکانی و غیر مکانی و استفاده از نرم افزارها و فناوریهای نوین در حوزه شهرسازی جهت وحدت رویه و استفاده در مناطق و سطوح دیگر سازمانی.
۱۲. كنترل و نظارت بر پروژه هاي مطالعاتي مرتبط با طراحي شهري ، بدنه سازي و ... .
۱۳. پیگیری واگذاری طرحهای شهرسازی به مشاورین و نظارت و رسیدگی به امور مهندسین مشاور شهرسازی و برنامه ریزی شهری.
۱۴. برنامه‌ریزی و نظارت بر ساخت و سازهای شهری و افزايش ضريب ايمني در آنها.
۱۵. برنامه ریزی در خصوص کاهش تخلفات ساخت‌وساز و شناسایی بهنگام تخلفات ساخت و سازها.
۱۶. راهبري، هدايت و نظارت بر امور مهندسين ناظر ساخت‌ و سازهای شهري.
۱۷. برنامه ریزی در جهت تسهیل و ارتقاء ارائه خدمات شهرسازی و صدور پروانه های ساختمانی به شهروندان با بهره گیری از تدقیق سیستم فرآیندها و خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات.
۱۸. برنامه‌ریزی و نظارت بر اجراي برنامه هاي كاهش تصدي گري و افزايش مشاركت بخش خصوصي در امور شهرسازی.
۱۹. راهبری، هدایت و نظارت بر حسن انتظام و گردش امور سازمان‌های وابسته مرتبط.
۲۰. ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین شهرداری های مناطق در خصوص مسایل شهرسازی و معماری.
۲۱. بررسی و بکارگیری رویکرد ها و روشهای نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیتها و عملکردها.
۲۲. ارزیابی عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی ، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف.
۲۳. بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیتها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط.
۲۴. برنامه‌ریزی و نظارت جهت تأمین اعتبار پروژه ها و اجرای بهنگام تشریفات قانونی انتخاب پیمانکار.
۲۵. پیگیری امورات محوله ابلاغ شده از طرف مقامات مافوق.
۲۶. اجرای دقیق قوانین ، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت.
۲۷. اجرای برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه فعالیت معاونت برای تحقق چشم انداز ، اهداف و استراتژی های برنامه های فوق.
۲۸. انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.
 
شرح وظایف دفتر طرحهای توسعه شهری
۱. نظارت بر حسن اجرای طرح های توسعه شهری.
۲. نظارت و کنترل فرآیندهای مرتبط با تغییر کاربری ، طرحهای تفکیکی و آماده سازی جهت طی مراحل قانونی.
۳. بررسي و تعيين اولویت‌بندی اجرايي کاربری‌ها با توجه به برنامه مصوب شهرداري.
۴. برنامه ریزی و نظارت بر حفظ و کنترل حریم های شهر و رودخانه و اجرای طرح های هدفمند به منظور تدقیق و حفظ آنها و بهبود شرایط توسعه ای و محیط زیستی.
۵. برنامه ریزی، اولویت بندی و پیشنهاد تهیه طرحهای بهسازی و ساماندهی بافتهای فرسوده، نابسامان و سکونتگاههای غیررسمی و بهسازی و باز زنده سازی بافتهای تاریخی و نظارت بر تهیه و اجرای آن.
۶. برنامه ریزی و نظارت درخصوص نحوه اجرای دقیق طرحهای جامع و تفصیلی مصوب شهر.
۷. پیگیری اجرای فرآیند کمیسیون ماده ۵ و ارسال و ابلاغ مصوبات کمیسیون به مناطق.
۸. تهیه و تنظیم طرح تفصیلی و پیگیری مراحل قانونی تصویب آن.
۹. بررسی و بکارگیری رویکرد ها و روشهای نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیتها و عملکردها.
۱۰. ارزیابی عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی ، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف.
۱۱. بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیتها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط.
۱۲. اجرای دقیق قوانین ، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت.
۱۳. اجرای برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه فعالیت مدیریت برای تحقق چشم انداز ، اهداف و استراتژی های برنامه های فوق.
۱۴. انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.
 
شرح وظایف مدیریت طراحی شهری و معماری
۱. برنامه ریزی ، کنترل و نظارت مستمر درخصوص اجرای ضوابط و ارتقاءکیفی نماسازی و طرح ها و الگوهای معماری و پیاده رو سازی در شهر.
۲. مطالعه و بررسی به منظور پیشنهاد ضوابط و مقررات لازم به مراجع ذیربط.
۳. تهيه نقشه هاي اجرايي خيابانها، اعم از پياده روها ، آيلند معابر، ميادين سطح شهر و كنترل بر جداول.
۴. تهیه طرح ها و مطالعات طراحی شهری و شهرسازی به صورت موردی.
۵. تهیه طرح های اجرایی و تدقیق طرح های بالا دست جهت پاسخگویی به مناطق.
۶. نقشه برداری و برداشتهای میدانی جهت تهیه نقشه های مورد نیاز معاونت نظیر نقشه های بروکف، کروکی، املاک و اراضی، و گذربندی.
۷. کنترل و نظارت میدانی چهارمیخ کارشناسان رسمی دادگستری و بنچ مارکها و نقاط ثابت نقشه برداری (نقاط پیلار) در سطح شهر.
۸. پیگیری واگذاری طرحهای شهرسازی به مشاورین و نظارت و رسیدگی به امور مهندسین مشاور شهرسازی و برنامه ریزی شهری.
۹. كنترل و نظارت بر پروژه هاي مطالعاتي مرتبط با طراحي شهري ، بدنه سازي و ... .
۱۰. برنامه ریزی و ایجاد بانکهای اطلاعاتی نقشه های و داده های مکانی و غیر مکانی و استفاده از نرم افزارها و فناوریهای نوین جهت وحدت رویه و استفاده در مناطق و سطوح دیگر سازمانی.
۱۱. مکانیزه کردن دسترسی به نقشه ها جهت کاربران مربوط به هر منطقه با توجه به نیاز.
۱۲. بررسی و بکارگیری رویکرد ها و روشهای نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیتها و عملکردها.
۱۳. ارزیابی عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی ، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف.
۱۴. بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیتها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط.
۱۵. اجرای دقیق قوانین ، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت.
۱۶. اجرای برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه فعالیت مدیریت برای تحقق چشم انداز ، اهداف و استراتژی های برنامه های فوق.
۱۷. انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.
 
شرح وظایف اداره کل شهرسازي
۱. برنامه ریزی در جهت ارائه مطلوب خدمات شهرسازی به شهروندان.
۲. برنامه ریزی و نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری در ساخت و سازها.
۳. نظارت بر حسن انجام كار واحد‌هاي شهرسازي و نحوه محاسبات و وصول عوارض ساختمانی و شهرسازی در مناطق.
۴. برنامه ريزي جهت كاهش تصدي گري و افزايش مشاركت بخش خصوصي و برون سپاری امور شهرسازی.
۵. نظارت بر تهیه و تدوین آیین نامه ها، مقررات و ضوابط مربوط به مسائل شهرسازی و پیشنهاد استانداردهای مختلف در امور شهرسازی.
۶. نظارت بر سامانه جامع شهرسازي و انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء آن.
۷. نظارت بر نحوه عمل مهندسين ناظر ساختمان و كنترل حسن اجراي ضوابط و مقررات مربوطه.
۸. نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
۹. برنامه ریزی جهت شناسایی، پیشگیری و مقابله بهنگام تخلفات ساختمانی و کنترل آن.
۱۰. تدوین و اجرای ساز وکارهای وحدت رويه در انجام امور شهرسازي و خدمات رسانی به شهروندان.
۱۱. تدوين لوايح شهرسازي و وحدت رويه هاي مورد نياز مناطق.
۱۲. پاسخگويي به استعلامات صورت گرفته از سوي مناطق ، سازمانها ، شهروندان و ... در زمينه محاسبات عوارض ساختماني ، نحوه صدور پروانه و پايان كار ساختماني.
۱۳. برگزاري جلسات هماهنگي با معاونين شهرسازي، مسئولين شهرسازي و مأمورین بازديد مناطق در خصوص هماهنگیهای لازم.
۱۴. بررسی و بکارگیری رویکرد ها و روشهای نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیتها و عملکردها.
۱۵. ارزیابی عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی ، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف.
۱۶. بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیتها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط.
۱۷. اجرای دقیق قوانین ، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت.
۱۸. اجرای برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه فعالیت مدیریت برای تحقق چشم انداز ، اهداف و استراتژی های برنامه های فوق.
۱۹. انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.