شرح وظايف اداره بافتهاي فرسوده و سكونتهاي غيررسمي
  • تهيه و تدوين برنامه زمانبندي براي گروه تحت سرپرستي و راهنمايي و مشورت با پرسنل زيرمجموعه.
  • شركت در سيمنارها و جلسات و تهيه گزارشات لازم جهت ارائه به مديريت.
  • نظارت بر تدوين برنامه‌هاي ساماندهي حاشيه شهر با هدف تهيه طرحهاي كوتاه مدت و بلندمدت به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي بي‌رويه و فاقد برنامه طرح.
  • برنامه‌ريزي جهت شناسايي،مطالعه و بازسازي، نوسازي و بهسازي بافتهاي قديمي (فرسوده تاريخي) با توجه به سياستهاي دولت و شوراي اسلامي شهر.
  • اقدام در تهيه و تنظيم برنامه‌هاي لازم به منظور ساماندهي به موقع و سريع بافتهاي حاشيه شهر
  • صدور دستورات لازم به زيرمجموعه در خصوص وظايف سازماني
  • بررسی طرحهای تفصیلی و ساماندهی و بهسازی بافتهای فرسوده و توانمند سازی سکونتگاههای غیر رسمی و پیگیری های لازم جهت تصویب و ابلاغ آنها.
  • انجام ساير وظايف محوله از سوي مقام مافوق.