شرح وظايف اداره حريم شهري و رودخانه
  • تهیه طرح جامع شهرسازی حریم با توجه به جایگاه قانونی شهرداری از طریق مهندسین مشاور و انجام هماهنگی های اداری مورد نیاز.
  • تدوین ضوابط احداث و تفکیک و ... اراضی و املاک واقع در حریم شهر از طریق مشاور تهیه کننده طرح ، بررسی آنها ، هماهنگی های لازم جهت تکمیل ، اصلاح و بازنگری آنها بنابه ضرورت ، طرح و تصویب آنها از طریق مراجع قانونی .
  • شرکت در جلسات کارشناسی فنی و تخصصی تهیه طرحهای فوق و تدوین ضوابط مربوطه.
  • سیاست گذاری موضوعات کلان قابل اجرا در حریم شهر و هماهنگی های قانونی بعدی.