شرح وظايف اداره طرح‌هاي جامع و تفصيلي
  • هماهنگي با مراجع ذيربط جهت تهيه طرحهاي جامع و بازنگري آن.
  • پیگیری تهيه طرحهاي تفصيلي اراضي و املاك واقع در محدوده مصوب شهر از طريق مهندسين مشاور ذيصلاح و نظارت بر تعهدات مشاور مربوطه.
  • بررسي طرحهاي پيشنهادي مطالعاتي مشاورين ، انجام اقدامات قانوني و پيگيري در خصوص تصويب آنها از طریق مراجع ذيربط.
  • بررسي مغايرتهاي موجود در نقشه‌هاي مصوب قديمي و جديد و اقدامات قانوني لازم جهت رفع آنها.
  • نظارت بر تهيه نقشه‌هاي تفكيكي اراضي توسط افراد حقيقي و حقوقي و انطباق آنها با ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري.
  • بررسي طرحهاي اجرايي پيشنهادي ارسالي از مناطق و مجموعه‌هاي ذيربط و انطباق آنها با نقشه‌هاي ملاك عمل.
  • هماهنگي با مراجع ذيربط در تهيه نقشه‌هاي جامع و تفصيلي و ... و شركت در جلسات هماهنگي مربوطه از جمله كميته‌هاي فني و كارگروههاي تخصصي و ...
  • نظارت و تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری تهیه شده توسط مشاور تهیه کننده طرح در چهار چوب طرحهای بالادست و آیین نامه های اجرایی ضوابط شهرسازی و معماری.
  • ارائه پیشنهاد اصلاح ضوابط و مقررات موجود و تدوین اصلاحات مورد نظر و ارسال آنها به مراجع ذیربط.
  • برنامه ریزی لازم جهت تدوین ضوابط شهرسازی و معماری مورد نیاز با توجه به سیاست های جدید و ملی و منطقه ای و شرایط فرهنگی منطقه.