شرح وظایف اداره مهندسين ناظر
  • بررسی آراء تبصره 7 صادره از سوی کمیسیون ماده صد ودر صورت لزوم ارجاع به شورای انتظامی سازمان.
  • بازدید از مناطق به جهت کنترل و نظارت بر رعایت دستورالعملها و ضوابط و مقررات در طراحی نقشه های ساختمانی .
  • ایجاد هماهنگی بین سازمان نظام مهندسی با شهرداری در خصوص مصوبات و دستور العملهای صادره .
  • اعلام تخلفات مهندسین ناظر از تعهدات نظارتی در حین اجرا به سازمان نظام مهندسی .
  • تعامل و هماهنگی با کمیته اجرایی کنترل نظارت سازمان در خصوص توقیف و رفع توقیف تخلفات ساختمانی .