شرح وظايف اداره نظارت بر امور مناطق
  • پاسخگویی به درخواستهای شهروندان ،استعلام مناطق هشتگانه شهرداری اهواز وسایر سازمانها و ارگانهای شهری در موضوعات مرتبط با مسایل شهرسازی ومعماری،عوارض ساختمانی و...... و مکاتبات کلانشهرها
  • بازدید ازمناطق هشتگانه شهرداری به منظور کنترل رعایت ضوابط ،مقررات شهرسازی ونحوه محاسبات عوارض مجوزات صادره (استخراج وبررسی برخی پرونده ها به صورت تصادفی انجام میشود).
  • کنترل وبررسی فرمهای تهیه نقشه ساختمانی صادره از سوی معاونت شهرسازی ومعماری مناطق و اعلام موارد مغایر با ضوابط جاری شهرسازی به مناطق جهت رفع نواقص ومغایرتهای فرمهای تحویل داده شده به شهروندان قبل از هرگونه اقدام به تجدید بنا وانجام فعالیتهای عمرانی.
  • بررسی سیستم شهرسازی وپیگیری رفع نواقص ومشکلات سیستم از طریق سازمان فاوا.
  • بررسی وضعیت نیروهای مامور بازدید مناطق ورفع کمبودهای موجود در مناطق هشتگانه شهرداری جهت جلوگیری ازهرگونه خلل در کار شهروندان .
  • ماموریت به مناطق شهرداری در صورت نیاز به بررسی موضوعات شهرسازی ومعماری ونظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات جاری در مناطق  .
  • به روز رسانی فرآ یندهای معرفی شده وظایف  مدیریت امور مناطق در زمینه ISO وپایش آن در زمان مقرر.
  • رفع مغایرتهای موجود در محاسبات عوارض ساختمانی دربین مناطق هشتگانه شهرداری ونظارت بر حسن اجرای محاسبات عوارض.