مدیریت طراحی شهری و معماری

نام: رضا
نام خانوادگی: ارشادی

 
شرح وظایف مدیریت طراحی شهری و معماری

1. ایجاد هماهنگی مابین ادارات زیرمجموعه و سازمان های ذیربط .
2. برنامه ریزی ، تدوین و تهیه طرح ها و پروژه های مربوط به زیبا سازی و معماری .
3. هماهنگی مابین سازمان های مسکن و شهرسازی ، نظام مهندسی و شهرداری در خصوص کنترل نما سیما و منظر شهری .
4. بررسی قراردادهای مشاورین ، طرح های مربوطه ، مطالعات انجام شده ، پیگیری روند تصویب و ابلاغ آنها .
5. صدور و ابلاغ بخش نامه ها و دستور العمل های مربوط به معماری ، ارتقای کیفیت محیط و بدنه سازی ساختمان های عمومی و خصوصی و طرح های بدنه سازی و زیباسازی .
6. برگزاری و شرکت در جلسات کمیته سیما و منظر شهری به منظور تدوین ضوابط و کنترل نماهای شهری .
7. شرکت در جلسات ، سمینارها و کنفرانس های بررسی طرح های معماری و طراحی شهری.
8. ایجاد هماهنگی و انجام مذاکرات مابین سایر مدیریت ها در رفع مسایل و موضوعات مشترک .
9. برنامه ریزی و تدوین برنامه های مدیریت و ادارات زیر مجموعه بر اساس سیاست های اعلام شده از سوی معاونت شهرسازی و معماری و پیگیری تا حصول به نتیجه نهایی هر کدام از برنامه ها .
10. بررسی طرح های اجرایی و معماری پیشنهادی توسط نیروهای زیر مجموعه یا مشاورین .
11. بررسی پیش نویس مکاتبات تهیه شده توسط سایر ادارات زیر مجموعه و یا تهیه مکاتبات لازم بر اساس وظایف محوله و یا طبق دستور مافوق.
12. صدور دستورات لازم به زیر مجموعه در خصوص وظایف سازمانی .
13. انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق .
 

 
رضا ارشادی