شرح وظایف اداره بهسازی و بهبود محیط
  • بررسی و نظارت بر پروژه ها و طرح های در دست مطالعه و اجرایی سازمان زیباسازی و انجام  هماهنگی های لازم ما بین معاونت شهرسازی و معماری ، مناطق شهرداری و سازمان زیبا سازی .
  • شرکت در جلسات کارشناسی فنی و تخصصی در خصوص طرح های بهسازی و بهبود محیط(سازمان زیباسازی،سازمان پارک ها و ... ).
  • تدوین سیاست ها و ضوابط مربوط به مبلمان شهری ، تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات شهری با هماهنگی سازمان زیباسازی ، سازمان پارک ها و فضای سبز و مناطق شهردرای .
  • بررسی ، برنامه ریزی ، مطالعه و تهیه طرح های مربوط به ارتقای کیفیت محیط ؛ از قبیل : پیاده روهای شهری ، نورپردازی ، منومان ها ، المان های شهری و میادین .
  • برنامه ریزی در جهت تهیه گزارش های لازم در معرفی پروژه های پیشنهادی به مافوق و یا بررسی پیشنهادهای ارائه شده در موضوع اخذ دستگاه مشاور .
  • اخذ مهندسین مشاور ، بررسی شرح خدمات ، کنترل آن و انجام سایر امور عقد قرارداد با هماهنگی اداره قراردادها و ارگان های ذیربط .
  • بررسی طرح ها و مطالعات ارائه شده از سوی مهندسین مشاور طرف قرارداد ، برگزاری جلسات فنی و بررسی با حضور معاونت های مربوط به موضوع ، تصویب و ابلاغ آنها .
  • پاسخگویی به نامه های ارسالی از سوی سایر ادارات و سازمان ها و مناطق در خصوص موارد مربوطه .
  • تهیه گزارش های توجیهی ، ارائه راه حل های پیشنهادی و تهیه پیش نویس مکاتبات به مقام مافوق .
  • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق .