شرح وظايف اداره طراحی و معماری شهری
 • اقدام و تهیه طرح های اجرایی در مقیاس های 1:500 و 1:2000 در راستای اجرایی نمودن طرح های بالادست ، انطباق آنها بر روی وضع موجود بر اساس ضوابط مصوب و طی مراحل قانونی .
 • اقدام ، تهیه و تدوین آیین نامه ها و مقررات و ضوابط مربوط به مسائل معماری و طراحی شهری .
 • بررسی و نظارت بر طرحهای معماری ساختمان های در دست مطالعه ، پارک ها و فضای سبز و تمامی پروژه های مطالعاتی معماری .
 • برنامه ریزی در جهت تهیه گزارش های لازم در معرفی پروژه های پیشنهادی به مافوق و یا بررسی پیشنهادهای ارائه شده در موضوع اخذ دستگاه مشاور .
 • اخذ مهندسین مشاور ، بررسی شرح خدمات ، کنترل آن و انجام سایر امور عقد قرارداد با هماهنگی اداره قراردادها و ارگان های ذیربط .
 • بررسی طرح ها و مطالعات ارائه شده از سوی مهندسین مشاور طرف قرارداد ، برگزاری جلسات فنی و بررسی با حضور معاونت های مربوط به موضوع ، تصویب و ابلاغ آنها .
 • تدوین سیاست ها و ضوابط سیما و منظر شهری ، نظارت و کنترل تمامی طرح های بدنه سازی و نماهای شهری .
 • تنظیم وحدت رویه های ضوابط نماسازی ، بدنه سازی و معماری .
 • صدور دستورات لازم به زیر مجموعه در خصوص وظایف سازمان ها
 • پاسخگویی به نامه های ارسالی از سوی سایر ادارات و سازمان ها و مناطق در خصوص موارد مربوطه .
 • تهیه گزارش های توجیهی ، ارائه راه حل های پیشنهادی و تهیه پیش نویس مکاتبات به مقام مافوق .
 • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق .