شرح وظايف اداره تدوين ضوابط و مقررات شهرسازي
  • تدوين ، تكميل و اصلاح ضوابط ومقررات شهرسازي و معماري طرح هاي جامع و تفصيلي (اعم از ضوابط تفكيكي، ساختماني، معماري و طراحي شهري )
  • شناسايي نواقص و كمبودهاي احتمالي ضوابط و مقررات شهرسازي و بررسي  و تحليل و تدوين ضوابط مناسب (با هماهنگي مديريت هاي ذيربط)
  • تدوين ضوابط جديد شهرسازي مطابق با نيازهاي جديد شهري و سياست هاي جديد كشوري و انجام هماهنگيهاي لازم با مراجع ذيربط
  • تنظيم وحدت رويه هاي مورد نياز مناطق هشتگانه
  • تنظيم لوايح شهرسازي
  • پاسخگويي به مكاتبات شهرداري مناطق در خصوص ضوابط و مقررات اجرايي شهرسازي و رفع ابهامات آنها
  • آموزش پرسنل شهرداري از نظر ضوابط شهرسازي و معماري
  • تهيه كتاب وCD  و بروشورهاي آموزشي ضوابط شهرسازي و معماري